Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một Custom Text Box vào trang sản phẩm trong WooCommerce để hiển thị thông tin tùy chỉnh. Có thể áp dụng hướng dẫn này để hiển thị thêm thông tin về quà tặng, giảm giá đặc biệt hoặc bất kỳ nội dung tùy chỉnh nào bạn muốn.

Mã PHP thêm Custom Text Box cho trang sản phẩm

Ví dụ chèn mã Custom Text Box cho trang sản phẩm WooCommerce

Bước 1: Cài Đặt Meta Box

Trước tiên, bạn cần thêm mã sau vào file functions.php trong theme hoặc child theme của bạn:

// Thêm custom meta box vào trang sản phẩm
function ldn_custom_product_metabox() {
add_meta_box(
'ldn_custom_product_metabox', // ID của meta box
'Product Gift', // Tiêu đề của meta box
'ldn_custom_product_metabox_callback', // Callback function để hiển thị nội dung của meta box
'product', // Custom post type (trong trường hợp này, là product của WooCommerce)
'normal', // Vị trí của meta box (normal, advanced hoặc side)
'high' // Ưu tiên hiển thị của meta box (high, core, default hoặc low)
);
}
add_action('add_meta_boxes', 'ldn_custom_product_metabox');

Bước 2: Tạo Callback Function cho Meta Box

Tiếp theo, bạn cần tạo callback function để hiển thị nội dung của meta box. Đây là mã:

function ldn_custom_product_metabox_callback() {
global $post;
// Lấy giá trị của custom field (nếu có)
$custom_text = get_post_meta($post->ID, 'custom_text', true);
// Hiển thị trường editor
wp_editor($custom_text, 'custom_text', array('textarea_name' => 'custom_text'));
}

Bước 3: Lưu Dữ Liệu Tùy Chỉnh

Sau đó, bạn cần thêm mã sau để lưu dữ liệu tùy chỉnh khi người dùng lưu trang sản phẩm:

function ldn_custom_product_metabox_save($post_id) {
if (array_key_exists('custom_text', $_POST)) {
update_post_meta($post_id, 'custom_text', wp_kses_post($_POST['custom_text']));
}
}
add_action('save_post_product', 'ldn_custom_product_metabox_save');

Hình ảnh minh họa khi “Chèn mã Custom Text Box vào functions.php”

Chèn mã Custom Text Box vào functions.php
Chèn mã Custom Text Box vào functions.php

Demo vùng nhập dữ liệu Custom Text Box trong trang quản trị

Demo vùng nhập dữ liệu Custom Text Box trong trang quản trị
Demo vùng nhập dữ liệu Custom Text Box trong trang quản trị

Bước 4: Hiển Thị Dữ Liệu Tùy Chỉnh trên Trang Sản Phẩm

Cuối cùng, để hiển thị dữ liệu tùy chỉnh trên trang sản phẩm, bạn có thể sử dụng mã sau bất cứ nơi nào bạn muốn nó xuất hiện:

<?php
$post_id = get_the_ID();
$custom_text = get_post_meta( $post_id, 'custom_text', true );
if ( ! empty( $custom_text ) ) {
echo '<div class="ldn-custom-product-gift">';
echo '<div class="ldn-custom-title-product-gift">';
echo 'Quà tặng<br>';
echo '</div>';
echo $custom_text;
echo '</div>';
}
?>

Hình ảnh minh họa khi “Chèn mã hiển thị Custom Text Box vào vị trí muốn hiển thị”

Chèn mã hiển thị Custom Text Box vào vị trí muốn hiển thị
Chèn mã hiển thị Custom Text Box vào vị trí muốn hiển thị

Demo hiển thị dữ liệu trong Custom Text Box cho người xem

Demo hiển thị dữ liệu trong Custom Text Box cho người xem
Demo hiển thị dữ liệu trong Custom Text Box cho người xem

Kết luận

Trong bài viết này, mình đã hướng dẫn cách thêm một Custom Text Box vào trang sản phẩm của WooCommerce. Điều này cho phép bạn hiển thị thông tin tùy chỉnh như quà tặng, giảm giá đặc biệt hoặc bất kỳ nội dung tùy chỉnh nào bạn muốn cho sản phẩm của mình.

Hy vọng rằng hướng dẫn này đã giúp bạn thực hiện thành công các thay đổi tùy chỉnh trên trang sản phẩm của bạn. Chúc bạn thành công!

Bài viết thuộc chuyên mục:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.